Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje designových výrobků bytového vybavení a dalších produktů mezi provozovatelem obchodu www.skladem.innex.cz (dále jen Prodávající) a Kupujícího – fyzické či právnické osoby, která uzavřela s Prodávajícím Kupní smlouvu (dále jen Kupující). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách na adrese www.skladem.innex.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

Provozovatel obchodu:
Provozovatelem elektronického obchodu www.skladem.innex.cz je:

INNEX CZ s.r.o.
Přemyslovská 2845/43
130 00, Praha
IČO: 27143457, DIČ: CZ27143457

2. Vymezení pojmů

1.1. Prodávající – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3. těchto obchodních podmínek.

2.3. Kupující – jiný subjekt –  V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 5.1., 5.3. a článku 7 těchto obchodních podmínek. Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je odchylně od ustanovení článku 5.3 poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů. Ustanovení o doručování dle článku 4.2(b) těchto obchodních podmínek tím není dotčeno.

2.4. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Informace o zboží dostupné na www.skladem.innex.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5. Ceny – ceny v obchodu www.skladem.innex.cz jsou udávány v korunách českých, mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Prodávající může ceny v obchodu průběžně aktualizovat.

2.6. Místo plnění je adresa Kupujícího, kde předá zboží Kupujícímu dopravce a v případě zboží vyrobeného na zakázku zboží předá Kupujícímu subdodavatelská firma, která jej doručí firemním vozidlem.

3. Objednání zboží a uzavření smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem přijetí závazné objednávky kupujícího prodávajícím a následným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3.3. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.  Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky.  V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem na adresu innex@innex.cz. Objednávku je možné ze strany kupujícího stornovat zasláním e-mailu na adresu: innex@innex.cz kdykoli před odesláním závazného potvrzení objednávky kupujícím.

4. Cena a platba

4.1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě v době objednání. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Ustanovení předcházející věty tohoto článku 3.1 obchodních podmínek neplatí za situace, kdy na základě komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde k individuální úpravě ceny zboží anebo služeb uvedených v Internetovém obchodě, a to zejména z důvodu doplnění či úpravy objednaného zboží na základě požadavku Kupujícího. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.

4.2.Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit  sjednanou  cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

a.     bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.  211110250/0300, vedený u Československá obchodní banka a.s.

b.     na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.

4.4. Je-li to mezi stranami dohodnuto či jedná-li se o zakázkovou výrobu zboží, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat zálohu ve výši až 70% kupní ceny. Zálohová faktura je zaslaná e-mailem Kupujícímu, který je povinen tuto uhradit do dne splatnosti uvedené na této zálohové faktuře. V případě objednání zakázkového zboží si Prodávající vyhrazuje právo ke vzniku kupní smlouvy úhradou finanční zálohy Kupujícím. Strany si sjednávají, že lhůta dle článku 4.1 těchto obchodních podmínek počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha uhrazena Prodávajícímu. Zbytek kupní ceny  uhradí  Kupující Prodávajícímu nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu.

4.5.V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený Prodávajícím elektronickou poštou  prostřednictvím  e-mailové  zprávy  a současně prostřednictvím zálohového listu, který je jeho přílohou. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

4.6.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvvy

5.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Ve lhůtě 14 dnů musí kupující prodávajícímu zaslat Odstoupení od kupní smlouvy a to dopisem na adresu provozovatele obchodu uvedenou v čl. 1. těchto obchodních podmínek nebo na e-mailem adresu elektronické pošty innex@innex.cz.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo na zakázku pro jeho osobu.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli, nejpozději však před provedením platby zálohové faktury vztahujícím se ke konkrétnímu předmětu kupní smlouvy

Po závazném potvrzení objednávky má kupující právo zrušit objednávku pouze v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, jinak Kupující odpovídá Prodávajícímu za vzniklou škodu.

Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží vyráběného smluvním partnerem Prodávajícího (zejména v důsledku změny ceny vstupních surovin, polotovarů a energií). V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že k dohodě nedojde a Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka Prodávajícím bez zbytečného odkladu vrácena.

6. Přeprava, dodání zboží, dodací lhůty

6.1. Kupující se zavazuje zboží převzít. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce, nebo bude připraveno v provozovně prodávajícího k vyzvednutí kupujícím. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Kupující je povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.4. Dodací lhůta je individuální dle podmínek subdodavatelů Prodávajícího, nejdéle však činí 12 týdnů od uzavření kupní smlouvy. Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u jednotlivých produktů. Objednávkou zboží Prodávající akceptuje veškeré podmínky pro koupi tohoto zboží včetně uvedené dodací lhůty.

6.5. V případě zboží vyráběného na zakázku dodací lhůta počíná běžet dnem připsání sjednané částky kupní ceny dle zálohové faktury na účet Prodávajícího, přičemž zbývající část celkové sjednané kupní ceny Kupující zaplatí Prodávajícímu při převzetí zboží dle zúčtovací faktury za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení.  V případě ostatního zboží dodací lhůta počíná běžet dnem připsání celkové částky dle příslušné faktury na účet Prodávajícího za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Produkty, jež jsou momentálně vyprodané, jsou označené jako “momentálně nedostupné” a termín dodání Vám bude sdělen e-mailem.

7. Práva z vadného plnění a reklamační řád

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

7.2. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

7.5. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

7.7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

7.8. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité a vystavené zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

7.9. Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

·        výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

·        při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,

·        při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

7.10. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající (zhotovitel) obdržel od kupujícího resp. objednatele reklamované zboží s popisem vady.

7.11. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující resp. objednatel nabývá vlastnictví ke zboží jeho řádným převzetím a zaplacením celé ceny zboží. V případě zakázkové výroby (smluv o dílo) je podmínkou řádného převzetí zboží podpis předávacího protokolu objednatelem. Kupující resp. objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů a bezpečnost nákupu

INNEX se zavazuje k níže uvedenému. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Dodržujeme všechna pravidla a zákony. Jedním z nich je i zákon číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Údaje, které zadáváte při registraci jako zákazník – fyzická osoba jsou následující:

·       Jméno a příjmení

·       Úplnou poštovní adresu a e-mailovou adresu

·       Telefonické spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba či podnikatel, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

·       Jméno firmy

·       Úplnou poštovní adresu a e-mailovou adresu

·       Telefonické, případně faxové spojení

·      

·       DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Údaje o vaší činnosti a údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zneaktivnění vaší registrace a výmaz Vašeho emailu z databáze pro zasílání novinek. Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí, když nám napíšete na email: innex@innex.cz a Vaše registrace bude zneaktivněna. Pokud se rozhodnete a budete chtít vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu. Nebo nám celou zprávu přepošlete a napište, který email chcete vymazat. O vymazání emailu budete informováni.

INNEX si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Používáním internetového obchodu www.skladem.innex.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje Obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce.

Obchodní podmínky jsou účinné od 20.4.2014 do odvolání či změn zveřejněných na webových stránkách www.skladem.innex.cz.